top of page

Verkoopvoorwaarden

Preambule

De online verkoopsite www.tomatedecharme.com wordt beheerd door Dhr. en Mevr. Veys, particuliere verzamelaars.

Er wordt vooraf bepaald dat deze voorwaarden van toepassing zijn op de verkoop van hun producten aan elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop doet via de website www.tomatedecharme.com, hierna "de KLANT" genoemd.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals de bestelbon en de orderbevestiging vormen het verkoopcontract tussen de heer en mevrouw Veys en de KLANT met betrekking tot de verkoop van de bestelde producten.

Elke bestelling op de website www. tomatedecharme.com vereist dat de KLANT de Algemene Verkoopvoorwaarden vooraf en zonder voorbehoud in hun geheel aanvaardt.

In geval van onenigheid met de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden, mag de KLANT de Website niet gebruiken.

De heer en mevrouw Veys behouden zich het recht voor om hun Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen, waarbij de aanpassingen of wijzigingen dan van toepassing zijn op alle bestellingen die volgen op de aanpassingen of wijzigingen.

In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de KLANT die welke online waren en die de KLANT heeft aanvaard op de dag van het plaatsen van zijn bestelling.


 

 

Artikel 1 - Definities

De termen en uitdrukkingen die in de Algemene Verkoopvoorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de hieronder aangegeven betekenis (of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt).

  • Algemene Verkoopvoorwaarden: noem dit document, d.w.z. de voorwaarden die van toepassing zijn in de relaties tussen Dhr. en Mevr. Veys en de KLANT.

  • Bestelling: verwijst naar de aankooporder van de KLANT met betrekking tot een of meer Product(en) of Dienst(en) gemaakt door gebruik te maken van de Website www.tomatedecharme.com

  • Website: verwijst naar de website die toegankelijk is op www.tomatedecharme.com en wordt gehost door Wixcom Inc.

  • KLANT: betekent een natuurlijke of rechtspersoon, consument, die de website www.tomatedecharme.com gebruikt en een of meer product(en) verwerft voor zijn persoonlijke behoeften, nadat hij zich vooraf heeft gehouden aan de algemene verkoopvoorwaarden.


 

Artikel 2 - Doel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de heer en mevrouw Veys en de KLANT en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.tomatedecharme.com te definiëren.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een minderjarige afhankelijke persoon toe te staan om via deze online winkelsite te kopen.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden. In het bijzonder is de klant verplicht om vóór de aankoop te controleren of de producten die hij wenst te kopen, geautoriseerd zijn voor invoer in het land van levering.

De heer en mevrouw Veys behouden de mogelijkheid om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen, om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van zijn site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de KLANT.


 

Artikel 3. Prijzen

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in euro's (€) alle belastingen inbegrepen (BTC) rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.

De heer en mevrouw Veys behouden zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige is die van toepassing is op de KLANT.

De producten blijven eigendom van Tomate de Charme tot volledige ontvangst van de prijs door www.tomatedecharme.com.

Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt op het moment van bestellen en tijdens de boekingsperiode.

 

Voor KLANTEN buiten de Europese Unie en DOM-TOM, mogelijk onderworpen aan lokale belastingen en belastingen

douanevoorschriften die van kracht zijn in het ontvangende land. Deze rechten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van www.tomatedecharme.com. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de KLANT.

De prijzen van de Producten die worden vermeld op de site www.tomatedecharme.com zijn exclusief de verwerkings- en verzendkosten die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte Producten en volgens het totale bedrag van de bestelling en de bestemming ervan.


 

Artikel 4. Bestelling

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans. De heer en mevrouw Veys behouden zich het recht voor om een bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.

Om Producten te bestellen op de Website www.tomatedecharme.com, moet de KLANT een account aanmaken door de vereiste informatie op het registratieformulier te verstrekken.

Hiertoe verklaart de KLANT volledige persoonlijke informatie te verstrekken, niet foutief om zijn nauwkeurige identificatie in elke situatie mogelijk te maken. Elke fantasievolle of lasterlijke persoonlijke informatie zal waarschijnlijk leiden tot de sluiting van het account van de KLANT en de annulering van zijn Bestelling.

Het gedeelte voor het maken van een account is rechtstreeks toegankelijk vanuit de hoofdmenubalk. Bij elk bezoek moet de KLANT, indien hij wil bestellen of zijn account (bestelstatus, persoonlijke informatie, enz.) wil raadplegen, zich aan de hand van deze informatie identificeren.


 

Artikel 5. Betaling

De prijs van de Producten en de kosten van logistieke voorbereiding en levering zijn volledig ten laste van de KLANT op het moment van het plaatsen van de Bestelling.

De website www.tomatedecharme.com biedt de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen met twee betaalmiddelen naar keuze:

  • ofwel per creditcard via PayPal:  

Na het kiezen van de betalingsmethode via PayPal, wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde interface van het PayPal-betalingssysteem om zijn persoonlijke bankkaartreferenties veilig in te vullen. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. Betaling met creditcard is onherroepelijk.

  • ofwel via overschrijving:  

Na het kiezen van de betalingswijze via overschrijving, en na validatie van de bestelling, ontvangt de Klant een bevestiging van de registratie van zijn bestelling. Om zijn betaling af te ronden en de verwerking van zijn bestelling in gang te zetten, moet de klant overgaan tot de overschrijving die overeenkomt met het bedrag van zijn bestelling op de bankrekening van Michel Veys, wiens contactgegevens aan het einde van de bestelling aan de klant worden meegedeeld .

Na ontvangst van de overschrijving wordt de bestelling verwerkt en wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.


 

Artikel 6. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L121-21 van het consumentenwetboek heeft de klant een termijn van veertien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product dus zonder boete terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling.

De producten dienen in de originele verpakking, ongebruikt en vergezeld van de eerste ondertekende leveringsbon te worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de Klant.


 

Artikel 7. Levering

Levering van de Producten vindt plaats, na registratie van betaling voor de Bestelling, op het leveringsadres dat door de KLANT bij het plaatsen van de Bestelling is opgegeven. Er zal een e-mail naar de KLANT worden gestuurd om te informeren over de verzending van de Producten.

Leveringstermijnen zijn slechts indicatief, als ze meer dan dertig dagen vanaf de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.


 

Artikel 8. Garantie

Alle producten aangeboden door Tomate de Charme op de site www.tomatedecharme.com genieten van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar Dhr. en Mevr. Veys die het terugnemen, omruilen of vergoeden. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling kunnen binnen dertig dagen na levering rechtstreeks op de site www.tomatedecharme.com worden ingediend.


 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De heer en mevrouw Veys hebben voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering, de klantenservice of vervolgdiensten slechts een middelenverbintenis. Ze kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst en andere onvrijwillige problemen, of enig feit dat als overmacht wordt aangemerkt, in overeenstemming met de jurisprudentie .

De geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de informatiesystemen van Dhr. en Mevr. Veys worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen Dhr. en Mevr. Veys en de Klant.


 

Artikel 10 - Beveiliging

De site www.tomatedecharme.com is onderworpen aan een beveiligingssysteem: het SSL-coderingsproces is toegepast.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de site www.tomatedecharme.com worden gereproduceerd, zijn voorbehouden onder het auteursrecht en intellectueel eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele eigendomscode, is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens andere of zelfs restrictievere bepalingen van de intellectuele eigendomscode. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.tomatedecharme.com is ten strengste verboden, of dit nu in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst is.


 

Artikel 12. Persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan de site www.tomatedecharme.com toevertrouwt, worden verstrekt om uw bestellingen te kunnen verwerken. 
Krachtens de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebt u bij de verkoper het recht op rectificatie, raadpleging of wijziging en verwijdering van de gegevens die u ons hebt meegedeeld. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend.


 

Artikel 13. Overmacht

De uitvoering door de heer en mevrouw Veys van alle of een deel van hun verplichtingen, inclusief de levering, wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering zou belemmeren of vertragen. Worden als zodanig beschouwd, in het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, de oorlog, de rellen, de opstand, de sociale onlusten, de stakingen van alle soorten. De heer en mevrouw Veys  zal KLANTEN binnen zeven dagen na het optreden ervan op de hoogte stellen van een toevallige gebeurtenis of overmacht. Indien deze opschorting langer dan vijftien dagen voortduurt, heeft de KLANT de mogelijkheid om de lopende bestelling te beëindigen en zullen de prijs van de bestelde Producten en de betaalde leveringskosten worden terugbetaald.


 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Alleen de Franse versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is geldig. de  de klant moet op de hoogte blijven van de lokale wetgeving met betrekking tot de introductie van zaden in hun regio of land. Zendingen die in beslag zijn genomen door de autoriteiten zullen nooit worden terugbetaald of geretourneerd. Neem voor meer informatie contact met ons op voordat u bestelt.

In geval van moeilijkheden die zich voordoen tijdens de Bestelling, de levering van de Producten en meer in het algemeen de uitvoering van de verkoop, zal de klant de mogelijkheid hebben om, vóór elke gerechtelijke procedure, een minnelijke schikking te zoeken, in het bijzonder met de hulp van een consumentenvereniging of een andere raad van haar keuze.


 

Artikel 15. Klantenservice

Voor alle informatie of vragen over een bestelling staat de klantenservice tot uw beschikking via ons contactformulier

bottom of page